Skip to main content

De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft sinds 23-12-2011 de ANBI-status, en wel sinds 1-1-2012 de status van "culturele  ANBI", omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied.  Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel,  omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

KvK-nummer: 34378097

RSIN-nummer: 821913669

Bankrekening: NL31 ABNA 0562 4266 63 t.n.v. St. NH Molenfederatie, Wormer

Vestigingsadres: Koetserstraat 3, 1531 NX  Wormer

Adres secretaris:  Kloet 77, 1713 VD  Obdam

 
Doelstelling : 
Het doel van de stichting is de belangen te behartigen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld. De volledige doelstelling conform de statuten (23-12-2011) kunt u HIER downloaden.
 
 
Beleidsplan:
Het meest recente beleidsplan kunt u HIER downloaden.
 
 
Functies en namen van de bestuurders: P. Tange, voorzitter,   G.B.M. van Beusekom, secretaris,   W.F.C. van Giesen, penningmeester
De overige DB- en AB-leden staan op de website www.molensnh.nl vermeld onder "Over ons".
 
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten op basis van een gespecificeerde verantwoording. (Art. 3 lid 7 van de statuten). Er is geen personeel.
 
 
Verslag van de activiteiten:
Het jaarverslag over 2012 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2013 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2014 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2015 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2016 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2017 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2018 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2019 kunt u HIER downloaden.
Het jaarverslag over 2021 kunt u HIER downloaden
 
Financiële verantwoording:
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2012 kunt u HIER downloaden.
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2013 kunt u HIER downloaden.
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2014 kunt u HIER downloaden.
Balans en Staat van Baten en Lasten over boekjaar 2015 kunt u HIER downloaden.
Balans van 2016 en 2017 kunt u HIER downloaden.
Staat van Baten en lasten van 2016 en 2017 kunt u HIER downloaden.
Balans van 2018 (en 2017) kunt u HIER downloaden.
Staat van Baten en lasten van 2018 (en 2017) kunt u HIER downloaden.
Toelichting jaarrekening 2018 kunt u HIER downloaden.
Balans van 2019 (en 2018) kunt u HIER downloaden.
Staat van Baten en lasten van 2019 (en 2018) kunt u HIER downloaden.
Toelichting jaarrekening 2019 kunt u HIER downloaden.
 
Voor de financiële verantwoording en toelichting daarop over 2020 en 2021 verwijzen we u naar het jaarverslag. De verantwoording is daarin opgenomen.